Học bổng Anh

Học bổng Anh

UNIVERSITY OF LINCOLN

Giá trị
Bậc học
Trường: UNIVERSITY OF LINCOLN
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 5000 GBP
5000 GBP
daihoc

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

Giá trị
Bậc học
Trường: UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 20% - 100% học phí
20% - 100% học phí
daihoc

Sheffield Hallam University

Giá trị
Bậc học
Trường: Sheffield Hallam University
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 50%
50%
daihoc

University of Northampton

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Northampton
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 50% học phí
50% học phí
daihoc

International student

Giá trị
Bậc học
Trường: Derby
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 10%
10%
daihoc

Dean’s Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: University of East London
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 100%
100%
daihoc

Alumni for Taught Master

Giá trị
Bậc học
Trường: Swansea University
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £3000
£3000
daihoc

Vice Chancellor’s Award

Giá trị
Bậc học
Trường: UCLAN
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £1500
£1500
daihoc