Học bổng Anh

Học bổng Anh

University of Greenwich

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Greenwich
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Lên đến £5,000
Lên đến £5,000
daihoc

Birmingham City University

Giá trị
Bậc học
Trường: Birmingham City University
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Lên đến £2,000
Lên đến £2,000
daihoc

University of Huddersfield

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Huddersfield
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £2000-£4000
£2000-£4000
daihoc

University of Leeds

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Leeds
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 50% Học phí
50% Học phí
daihoc

University of Essex

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Essex
Quốc gia: Anh
Bậc học: thacsy
Giá trị học bổng: Lên đến 50% học phí
Lên đến 50% học phí
thacsy

University of Northampton

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Northampton
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Lên đến 50% học phí
Lên đến 50% học phí
daihoc

University of Exeter

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Exeter
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £7,500
£7,500
daihoc

University of Sussex

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Sussex
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £5,000
£5,000
daihoc