Danh sách học bổng Canada

Ryerson University

Giá trị
Bậc học
Học bổng: International Secondary School Merit Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $5000
$5000
Đại học
Học bổng: President's Entrance Scholarships
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $10,000
$10,000
Đại học

York University

Giá trị
Bậc học
Học bổng: York University Academic Excellence Scholarships
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $10,000
$10,000
Đại học
Học bổng: International Circle of Scholar’s Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $15000
$15000
Đại học
Học bổng: Global Leader of Tomorrow Award
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $20,000
$20,000
Đại học
Học bổng: International Entrance Scholarship of Distinction
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $35,000
$35,000
Đại học

University of Waterloo

Giá trị
Bậc học
Học bổng: President’s Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $2,000
$2,000
Đại học
Học bổng: International Master’s Award of Excellence
Bậc học: Thạc sỹ
Giá trị học bổng: $7,500
$7,500
Thạc sỹ

McMaster University

Giá trị
Bậc học
Học bổng: McMASTER HONOUR AWARDS
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $2,500
$2,500
Đại học
Học bổng: FACULTY ENTRANCE AWARDS
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $25,000
$25,000
Đại học
Học bổng: Scholarships
Bậc học: Thạc sỹ
Giá trị học bổng: $2500
$2500
Thạc sỹ

Fraser International College

Giá trị
Bậc học
Học bổng: SFU Transfer Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: CAD 3,500
CAD 3,500
Đại học
Học bổng: FIC Nomination Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: CAD 20,000
CAD 20,000
Đại học
Học bổng: Navitas Academic Merit Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: tuition fees of one academic semester
tuition fees of one academic semester
Đại học

International College of Manitoba

Giá trị
Bậc học
Học bổng: Navitas Academic Merit Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: tuition fees of one academic semeste
tuition fees of one academic semeste
Đại học
Học bổng: ICM Susan Deane Memorial Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: CAD 5,000
CAD 5,000
Đại học

Algoma University

Giá trị
Bậc học
Học bổng: Scholarship
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: CAD $5000
CAD $5000
Đại học

Sault College

Giá trị
Bậc học
Học bổng:
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: CAD $2,500
CAD $2,500
Đại học