Học bổng Anh

Học bổng Anh

MSc offer holder

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £3000
£3000
daihoc

Bursaries

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £3000
£3000
daihoc

School of International Development Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £1000
£1000
daihoc

of International Development Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 100%
100%
daihoc

Automatic scholarship UEA London

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £3000
£3000
daihoc

Law school

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 20%
20%
daihoc

International Students

Giá trị
Bậc học
Trường: West of England
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £1500
£1500
daihoc

Chancellor’s Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: West of England
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 100%
100%
daihoc