Học bổng Anh

Học bổng Anh

Bursaries

Giá trị
Bậc học
Trường: UCLAN
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £1000
£1000
daihoc

Early payment

Giá trị
Bậc học
Trường: UCLAN
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £300
£300
daihoc

Political, Social and International Studies

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £1000
£1000
daihoc

Norwich Business School

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £8000
£8000
daihoc

MSc offer holder

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £3000
£3000
daihoc

MSc offer holder

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £3000
£3000
daihoc

orwich Business School International Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £5000
£5000
daihoc

MSc Brand Leadership Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: UEA
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £4000
£4000
daihoc