Học bổng Anh

Học bổng Anh

University of Sussex

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Sussex
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £5,000
£5,000
daihoc

Nottingham Trent University

Giá trị
Bậc học
Trường: Nottingham Trent University
Quốc gia: Anh
Bậc học: thacsy
Giá trị học bổng: 25%-50% Học phí
25%-50% Học phí
thacsy

Nottingham Trent University

Giá trị
Bậc học
Trường: Nottingham Trent University
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 25% - 50% Học phí
25% - 50% Học phí
daihoc

Canterbury Christ Church University

Giá trị
Bậc học
Trường: Canterbury Christ Church University
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £1,500
£1,500
daihoc

University of Bristol

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Bristol
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: £26,000
£26,000
daihoc

University of Bristol

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Bristol
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Lên đến £26,000
Lên đến £26,000
daihoc

University of Strathclyde

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Strathclyde
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Lên đến 50% học phí
Lên đến 50% học phí
daihoc

University of Nottingham

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Nottingham
Quốc gia: Anh
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Lên đến £20,000
Lên đến £20,000
daihoc