Học bổng Úc

Học bổng Úc

Monash International Leadership Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: Monash University, Melbourne, VA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 100% tuition fees
100% tuition fees
daihoc

Undergraduate civil engineering scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: La Trobe University, Melbourne, VA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $20 000
$20 000
daihoc

Australia Awards Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: The University of Queensland, Brisbane, QL
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 100% tuition fees + other expense
100% tuition fees + other expense
daihoc

Triple Crown Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, QL
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 25% tuition fees
25% tuition fees
daihoc

International Academic Excellence Award

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Technology Sydney (UTS)
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $ 2,000
$ 2,000
daihoc