Học bổng Úc

Học bổng Úc

Partial Tuition Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Wollongong, NSW
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 25 % tuition fee
25 % tuition fee
daihoc

University of Newcastle International Postgraduate Research Scholarships (UNIPRS)

Giá trị
Bậc học
Trường: The University of Newcastle, NSW
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Tuition fees
Tuition fees
daihoc

Division of Health Sciences undergraduate scholarships and grants

Giá trị
Bậc học
Trường: University of South Australia, Adelaide, SA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $1,000 - $15,000
$1,000 - $15,000
daihoc

Division of Information Technology, Engineering and the Environment undergraduate scholarships and grants

Giá trị
Bậc học
Trường: University of South Australia, Adelaide, SA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $1,000 - $18,000
$1,000 - $18,000
daihoc

Faculty of IT English Language Program Scholarship (for Vietnam students)

Giá trị
Bậc học
Trường: Monash University, Melbourne, VA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $5000
$5000
daihoc

Faculty of Information Technology International Merit Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: Monash University, Melbourne, VA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $5,000 - $7,000
$5,000 - $7,000
daihoc

Faculty of Information Technology International Merit Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: Monash University, Melbourne, VA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $5,000 - $7,000
$5,000 - $7,000
daihoc

Monash International Merit Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: Monash University, Melbourne, VA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $10,000
$10,000
daihoc