Học bổng Úc

Học bổng Úc

Honours Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Western Sydney (UWS)
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $5,000
$5,000
daihoc

Business PhD Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Technology Sydney (UTS)
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng:
daihoc

Business Honours Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Technology Sydney (UTS)
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $5,000
$5,000
daihoc

International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

Giá trị
Bậc học
Trường: The University of Sydney
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 100% tuition fees
100% tuition fees
daihoc

ydney Achievers International Scholarships (Undergraduate)

Giá trị
Bậc học
Trường: The University of Sydney
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: AUD$10,000
AUD$10,000
daihoc

Sydney Achievers International Scholarships (Postgraduate)

Giá trị
Bậc học
Trường: The University of Sydney
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: AUD$10,000
AUD$10,000
daihoc

Faculty of Architecture Dean’s International Merit Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: The University of Sydney
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $1000
$1000
daihoc

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: Macquarie University, Sydney
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: AUD$10,000
AUD$10,000
daihoc