Học bổng Úc

Học bổng Úc

University of Newcastle Postgraduate Research Scholarship (UNRS External)

Giá trị
Bậc học
Trường: Newcastle International College
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Living allowance
Living allowance
daihoc

Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships

Giá trị
Bậc học
Trường: Newcastle International College
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Tuition fees
Tuition fees
daihoc

Foundation Studies scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: RMITUniversity, Melbourne, VA
Quốc gia: Úc
Bậc học: Đại học
Giá trị học bổng: $4000
$4000
Đại học

International Postgraduate Research Scheme (IPRS) and La Trobe University Fee Remission Research Scholarship (LTUFRRS)

Giá trị
Bậc học
Trường: La Trobe University, Melbourne, VA
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 100% tuition fees
100% tuition fees
daihoc

USC International Postgraduate Research Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: University of the Sunshine Coast, QL
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Annual course cost
Annual course cost
daihoc

International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

Giá trị
Bậc học
Trường: James Cook University, Townsville, QL
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: Tuition fees + Living allowance
Tuition fees + Living allowance
daihoc

Faculty of Education Tasmanian International Scholarship (TIS)

Giá trị
Bậc học
Trường: University of Tasmania, Hobart, TAS
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 25% tuition fees
25% tuition fees
daihoc

ANU International University Scholarship

Giá trị
Bậc học
Trường: Australia Nation University
Quốc gia: Úc
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: 100% tuition fees
100% tuition fees
daihoc