Học bổng Mỹ

Học bổng Mỹ

Freshman International Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: University of South Florida
Quốc gia: Mỹ
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $2,000 - $51,000
$2,000 - $51,000
daihoc

International Leadership Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: Murray State University
Quốc gia: Mỹ
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $7,000 - $8,500
$7,000 - $8,500
daihoc

ESL Scholarships

Giá trị
Bậc học
Trường: Murray State University
Quốc gia: Mỹ
Bậc học: daihoc
Giá trị học bổng: $2,000 - $4,000
$2,000 - $4,000
daihoc